Algemene voorwaarden

Deze website (hierna te noemen: “www.dordognemaison.com”) is onderdeel van en wordt aangeboden door Baarsinbeeld. kantoorhoudende te Oostvoorne, aan de (3233SM) Iepenblad 54 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 62.68.95.68

Www.dordognemaison.com is een platform waar aanbieders van vakantieaccommodaties (hierna: “Verhuurders” in meervoud of “Verhuurder” in enkelvoud) deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van www.dordognemaison.com.

Baarsinbeeld is en wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt. De bezoekers van www.dordognemaison.com (hierna: “Bezoekers”), welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud. Bezoekers, Huurders en Verhuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers” in meervoud, of “Gebruiker” in enkelvoud.

Door  www.dordognemaison.com te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden" ). Wij adviseren u dan ook deze Algemene Voorwaarden goed te lezen. Bij gebruik van de Website kan u gevraagd worden zich nogmaals akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden.

Heeft u na lezing vragen over deze Algemene Voorwaarden dan vernemen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Toelichting structuur van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 onderdelen

  • Onderdeel 1 algemeen deel van toepassing op Gebruikers
  • Onderdeel 2 voorwaarden voor Huurders in aanvulling op onderdeel 1
  • Onderdeel 3 voorwaarden voor Verhuurders in aanvulling op onderdeel 1


Onderdeel 1: Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:

Voor een aantal aanvullende diensten van www.dordognemaison.com gelden naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 31 oktober 2018 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door Baarsinbeeld aangeboden diensten.

Baarsinbeeld zal van tijd tot tijd zijn Algemene Voorwaarden willen wijzigen. U wilt natuurlijk graag weten welke versie van de Algemene Voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op u van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

– Voor Bezoekers van www.dordognemaison.com geldt vanzelfsprekend de versie van deze Algemene Voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;

– Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie van deze Algemene Voorwaarden die gold op het moment van verzending van de Boekingsaanvraag aan de Verhuurder;

Voor Verhuurders van een accommodatie geldt de versie van deze Algemene Voorwaarden die gold op het moment van verzending van de Boekingsaanvraag aan de Verhuurder;

De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is vanzelfsprekend van toepassing op boekingsaanvragen en iedere overeenkomst tussen Baarsinbeeld en Bezoekers, Huurders en Verhuurders vanaf 31 oktober 2018.

 

3. Privacybeleid, Cookiebeleid en Disclaimer

Baarsinbeeld vindt uw privacy belangrijk. Daarom hanteert Baarsinbeeld een Privacybeleid en een Cookiebeleid. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Baarsinbeeld uw privacy beschermd wanneer u www.dordognemaison.com gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze Baarsinbeeld omgaat met persoonlijke gegevens. Ons Privacybeleid vindt u op onze website onder kopje Privacybeleid. In ons Cookiebeleid leest u welke soorten cookies wij gebruiken.

 

4. Werking Website

Baarsinbeeld besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van www.dordognemaison.com en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van www.dordognemaison.com is Baarsinbeeld mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantieaccommodaties is samengesteld door Verhuurders. Om deze redenen kan Baarsinbeeld u helaas niet garanderen dat www.dordognemason.com altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op www.dordognemaison.com juist is. Vanzelfsprekend doet Baarsinbeeld binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

 

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Baarsinbeeld draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van www.dordognemaison.com. Baarsinbeeld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbinding uitval of een ander defect of storing van www.dordognemaison.com. Baarsinbeeld zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

 

Baarsinbeeld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van www.dordognemaison.com door Gebruikers.

Baarsinbeeld sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

  1. Gebruik van de diensten van www.dordognemaison.com of andere diensten van Baarsinbeeld
  2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van www.dordognemaison.com of delen daarvan
  3. Onjuiste informatie op de www.dordognemaison.com

Gebruikers vrijwaren Baarsinbeeld voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website

 De inhoud van www.dordognemaison.com bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). Baarsinbeeld is eigenaar van de Databank. Op de Databank rusten de databankenrechten van Baarsinbeeld als bedoeld in de Databankenwet. Het is Gebruikers niet toegestaan behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Baarsinbeeld, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Mocht om welke reden dan ook de Databank niet kwalificeren als een Databankrecht in de zin van de Databankenwet of om enige andere reden niet onder de beschermingsomvang van enige wettelijke bepaling vallen dan is het Gebruikers evenmin toegestaan om behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Baarsinbeeld, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.

Baarsinbeeld heeft van de Verhuurder een licentie verkregen op het gebruik van alle door de Verhuurder op www.dordognemaison.com geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (hierna te noemen: “Content”). De Content is auteursrechtelijk beschermd.

Het navolgende gebruik van www.dordognemaison.com, onderdelen van www.dordognemaison, Databank en Content daaronder begrepen, is Gebruikers niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Baarsinbeeld

– kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken.

– het verzamelen van persoonsgegevens.

– het benaderen van andere Gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

Indien wij worden geconfronteerd met één van deze bovenstaande zaken dan hebben wij de mogelijkheid een melding te maken bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dan wel kunnen wij gerechtelijke stappen ondernemen en kunnen wij de samenwerking met de Gebruiker per direct beëindigen.

 

7. Uitleg Algemene Voorwaarden en toepassing

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Baarsinbeeld in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Baarsinbeeld vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

8. Overdracht aan derden

Baarsinbeeld is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door Baarsinbeeld aangeboden diensten, waaronder de www.dordognemaison.com, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden. Indien en voor zover Baarsinbeeld gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt staat Baarsinbeeld ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in ons Privacybeleid.

 

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan Baarsinbeeld toekomende rechten, heeft Baarsinbeeld in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Baarsinbeeld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Baarsinbeeld kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de www.dordognemaison.com te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Baarsinbeeld partij is, waaronder elke tussen Baarsinbeeld en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Baarsinbeeld het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Onderdeel 2 Voorwaarden voor Huurders


Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

 

11. Ingaan op aanbod van Verhuurder

Baarsinbeeld is en wordt geen partij bij de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de Verhuurder. U sluit zelfstandig een overeenkomst met de Verhuurder van de accommodatie. Baarsinbeeld verzendt alleen uw Boekingsaanvraag en heeft verder geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder. U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de accommodatie op te vragen bij Verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de Verhuurder.

12. Aangeboden informatie op de www.dordognemaison.com

Baarsinbeeld doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op www.dordognemaison.com over de aangeboden accommodatie juist is. Daartoe onderneemt Baarsinbeeld wanneer zij daar – ter haar uitsluitende beoordeling – aanleiding toe ziet, verschillende acties richting Verhuurder.

Baarsinbeeld kan evenwel niet garanderen dat de informatie op www.dordognemaison.com te allen tijde juist en betrouwbaar is. Baarsinbeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op www.dordognemaison.com

Baarsinbeeld voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

Baarsinbeeld kan u ook niet garanderen dat de accommodatie die door Verhuurders op www.dordognemaison.com worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 

13. Boekingsaanvraag

 Onder “Boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder verstuurt de boekingsaanvraag via het boekingsformulier,  en plaatst zo de Boekingsaanvraag bij de Verhuurder. Verhuurders hebben zich jegens Baarsinbeeld verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na verzending van een Boekingsaanvraag door Huurder, op een Boekingsaanvraag te reageren. Indien een Verhuurder niet binnen deze 48 uur reageert, ontvangt de Huurder van Baarsinbeeld bericht dat de Verhuurder niet bereikbaar is en de Boekingsaanvraag is verlopen zonder enige verdere verplichting voor Huurder.

 

14. Klachten

Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kunt u deze klacht indienen door een e-mail te verzenden aan info@dordognemaison.com. Klachten dienen binnen een redelijke termijn – maximaal twee maanden na constatering van de klacht – te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. Baarsinbeeld zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven binnen 14 dagen op uw klacht te reageren. Indien reactie op uw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij u zulks binnen die termijn berichten en u aangeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

 

15. Plaatsen van reviews

Baarsinbeeld hecht waarde aan uw mening en ervaring. Om die reden hebben Huurders die een Boekingsaanvraag via de www.dordognemaison.com hebben gedaan, de mogelijkheid een review te plaatsen over de gehuurde accommodatie. Een review moet naar waarheid worden ingevuld en mag geen kwetsende woorden bevatten of kwetsend van aard zijn. Reviews en reacties in strijd met deze regels worden verwijderd door Baarsinbeeld. Baarsinbeeld behoudt zich het recht voor te allen tijde reviews en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

Een Verhuurder heeft de keuze een review wel of niet in zijn advertentie te tonen.

 

Onderdeel 3 Voorwaarden voor Verhuurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

16. Verstrekking gegevens

 De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Baarsinbeeld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Baarsinbeeld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Baarsinbeeld zijn verstrekt, heeft Baarsinbeeld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Verhuurder in rekening te brengen.

 

Baarsinbeeld is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Baarsinbeeld is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar behoorde te zijn.

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Baarsinbeeld en Verhuurder dient Verhuurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door Verhuurder frequent (wekelijks) wordt gelezen. Verhuurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.

Baarsinbeeld zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens Baarsinbeeld over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

17. Toegang account en data Verhuurder

Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, heeft Baarsinbeeld toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

Baarsinbeeld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en content. Baarsinbeeld is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Baarsinbeeld aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. Baarsinbeeld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

 

18. Servicebericht

Gekoppeld aan de abonnementsvormen ontvangt elke verhuurder periodieke serviceberichten van Baarsinbeeld per e-mail. Deze serviceberichten van Baarsinbeeld bevatten handvatten voor Verhuurders ter verbetering van haar producten en diensten. Deze serviceberichten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de door verhuurder afgenomen dienst.

 

19. Regels voor het plaatsen van een advertentie

Baarsinbeeld is uitsluitend bestemd voor particuliere eigenaren van vakantiehuizen, die hun vakantiehuis willen aanbieden en verhuren op www.dordognemaison.com.. Om dit unieke karakter van onze website te behouden en uitsluitend woningen te kunnen presenteren die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij u attent op de navolgende regels:

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen tijde up-to-date te houden zodat Huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie. Het door Verhuurder laten verlopen of afwijzen van boekingsaanvragen heeft een negatief effect op de rangschikking in de zoekresultaten van de accommodatie van Verhuurder op de Website. Ingeval ter uitsluitende beoordeling van Baarsinbeeld de Verhuurder naar mening van Baarsinbeeld bovengemiddeld veel boekingsaanvragen afwijst of laat verlopen, is Baarsinbeeld gerechtigd de accommodatie tijdelijk offline te plaatsen. Baarsinbeeld stelt als dan Verhuurder in kennis van de overtreding en in de gelegenheid haar kalender up-to-date te maken. Nadat de kalender up-to-date is gemaakt zal Baarsinbeeld de accommodatie weer op de Website plaatsen. Indien Verhuurder nadien wederom in overtreding blijkt te handelen terzake het hiervoor bepaalde omtrent boekingsaanvragen, kan Baarsinbeeld besluiten het abonnement eenzijdig te beëindigen waarbij alle openstaande facturen dienen te worden voldaan. Verhuurder is in dat geval niet gerechtigd tot enigerlei compensatie en of restitutie van reeds betaalde gelden.

Baarsinbeeld ziet zoveel mogelijk toe op een tijdige reactie van Verhuurders en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen om teleurstellingen van andere Huurders te voorkomen.

Baarsinbeeld heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder aangeleverde foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s en andere gegevens als opgenomen bij de aangeboden accommodatie en of advertenties als forumberichten geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

Advertenties in strijd met bovenstaande regels worden door Baarsinbeeld verwijderd zodra Baarsinbeeld op de hoogte is van schending van bovenstaande regels. Wanneer Baarsinbeeld op de hoogte is van een ondergeschikte schending van bovenstaande regels dan kan Baarsinbeeld ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen verwijdering van de advertentie van de Website of een kennisgeving aan Verhuurder met de strekking dat er een periode van 48 uur wordt gegeven om de ondergeschikte schending van de regels ongedaan te maken en te herstellen.

 

COPYRIGHT Baarsinbeeld 2022

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baarsinbeeld worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.